นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด

 

บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่าง ๆ  ทั้งนี้ หากบริษัทมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่การปรับปรุงแก้ไขนั้นในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สินค้าและบริการ           ต่าง ๆ การเข้าถึง การใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนแอปพลิเคชั่น และบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัททั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือผู้รับบริการต่าง ๆ รวมถึงคู่ค้าของบริษัท  เช่น ผู้ขอใช้บริการ ลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ตัวอย่างเช่น บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

2. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

“ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปภาพ อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ ลายนิ้วมือ เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล การศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านเครดิต

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ  ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

กรณีบริษัทได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า หรือผู้ติดต่อกับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนในการทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท  ข้อมูลที่ได้รับจะมีข้อมูลศาสนาด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้า ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติ และเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้
3.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
3.1.1  ขั้นตอนการขอใช้บริการ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัท
3.1.2  จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและท่าน
3.1.3  เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่าน Browser’s cookies ของท่าน
3.1.4  จากการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านทางช่องทาง online เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แพลตฟอร์มออนไลน์ บูธกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท

3.2  บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงตัวแทนและผู้รับจ้างช่วงที่บริษัทใช้เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการสมัครบริการและให้บริการแก่ท่าน โดยได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมล ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสารซึ่งผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1.1  เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์อันเกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
4.1.2 เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ของบริษัท
4.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการให้บริการงานในด้านต่าง ๆ
4.1.4  เพื่อติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) ข้อความพหุสื่อ (MMS) อีเมล ไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทตามที่จำเป็น
4.1.5  เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์
4.1.6  เพื่อการเข้าทำ หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขการให้บริการของบริษัท
4.1.7  เพื่อให้บริการหลังการขาย ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
4.1.8  เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและสาขาของบริษัท
4.1.9  เพื่อการดำเนินการยุติข้อพิพาท การเรียกคืน การติดตามทวงถามหนี้ การบังคับชำระหนี้
4.1.10 เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล
4.1.11 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4.1.12 การปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการภายในของบริษัท กลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ เครือกิจการ
4.1.13 การให้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ เครือกิจการ พันธมิตรของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท   www.carnationresidence.com

4.2  ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานดังต่อไปนี้
4.2.1  ฐานการปฏิบัติตามสัญญา
            บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญา และ/หรือปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานสัญญานั้น บริษัทไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด
4.2.2 ฐานความยินยอม
            บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลก่อนทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานความยินยอมนี้ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการโดยผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทตามข้อ 5. นี้ได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และบริษัทขอให้เรียนให้ท่านทราบว่าผลกระทบที่ท่านอาจได้รับจากการถอนความยินยอม ดังนี้
1)  ท่านอาจถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของบริษัท หรือได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัทน้อยลง
2) อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอผลิตภัณฑ์บางบริการแก่ท่านได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน
4.2.3 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
            บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึง คำสั่งศาล คำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการอื่นใด ที่มีผลใช้บังคับ
4.2.4 ฐานการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
            บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์อันชอบธรรม โดยการประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานข้างต้นเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของท่าน บุคคลภายนอก และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความ สำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคล

5. ลักษณะการจัดเก็บและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 ลักษณะการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเป็นหนังสือ (Hard copy) และ/หรือจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
5.2  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวไว้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา หรือการบังคับสิทธิตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัท              ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือบริษัทไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในระยะเวลาอันควร

6. ช่องทางการติดต่อ
          ท่านสามารถติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัทได้ เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสิทธิที่พึงมีได้ ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 6.1 ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัท                           : บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด
          สถานที่ติดต่อ             : เลขที่ 2101 หมู่ที่ 1 ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
          ช่องทางการติดต่อ      โทรศัพท์ :  021737212
                                                Email :    pdpa_pth@pinthongholding.com
                                                เว็บไซต์ :  www.carnationresidence.com

6.2   ข้อมูลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด
           สถานที่ติดต่อ           : เลขที่ 2101 หมู่ที่ 1 ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
          ช่องทางการติดต่อ  : โทรศัพท์: 021737212                      
                                               Email: dpo_pth@pinthongholding.com

7.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
7.1  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
7.2  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
7.3  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
7.4  สิทธิในการขอลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
7.5  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวได้ หากบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือตรวจสอบคำคัดค้านของท่าน
7.6  สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในขอรับ หรือขอให้บริษัทส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอ
7.7  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ รวบรวม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบริษัทจัดเก็บได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการตลาดแบบตรง หรือเพื่อการศึกษาวิจัย
7.8  สิทธิในการร้องเรียน
ในกรณีที่บริษัท หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตามความพระราชบัญญัตินี้ ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และ/หรือบุคคลไร้ความสามารถ ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น บริษัทมีเจตนาในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่กล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

8. ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
         บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บและรวบรวมดังกล่าวต่อบุคคล นิติบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ดังนี้
8.1 บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ เครือกิจการ
8.2 ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท : บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น    รวมถึงนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ บุคคล หรือนิติบุคคลดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในประเทศที่มิได้มีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ แต่บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจได้ว่าบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นมีระบบการดูแลรักษาข้อมูลที่มั่งคงปลอดภัย
8.3 พันธมิตรของบริษัทที่มีข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับบริษัท
8.4 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่จากบริษัท
ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ รวมถึงการโอนกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้รับโอน (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน)
8.5  บุคคล หรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ หรือคำสั่งของศาล 

9. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบคุกกี้ (Cookies)
บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความสนใจ และ/หรือความชอบของท่าน และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่านด้วยการใช้คุ้กกี้ (Cookies) ในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) เนื่องจากการที่บริษัทจะส่งหรือแสดงข้อมูลข่าวสารบริการ หรือข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จากบริษัทให้กับท่านผ่านทางเว็บไซต์ได้นั้น บริษัทจำเป็นจะต้องเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน โดยจะบันทึกข้อมูลลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน เป็นต้น เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป คุกกี้ (Cookies) จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม  ทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุกกี้ (Cookies) ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะตั้งค่ามิให้บราวเซอร์ของท่านตกลงรับคุกกี้ (Cookies)
ของบริษัทได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ (Cookies) ได้จาก www.carnationresidence.com

 

ทั้งนี้ บริษัทอาจติดต่อกับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพี และข้อมูลอื่น ๆ ด้วยการใช้คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน (ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาเพื่อบริษัทอื่น ๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัท) ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ ในเว็บไซต์อื่นใด กระบวนการเหล่านี้ช่วยบริษัทในการจัดการ และติดตามความสัมฤทธิ์ผลของการตลาดของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลในเครือข่ายโฆษณานั้น ๆ ได้ผ่านระบบของเครือข่ายเอง

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการต่าง ๆ และการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นแยกต่างหากจากของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของเว็บไซต์นั้น

11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยนโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565